ប្រជាជនវៀតណាមដែលគ្មានសញ្ជាតិនៅកម្ពុជា

ប្រជាជនវៀតណាមប្រមាណ ៧៥០,០០០នាក់ ត្រូវបានគេជឿថាកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលចំនួននេះប្រហែលនឹង ៥%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបក្នុងប្រទេសនេះ ប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់អំពីរឿងនេះទេ។ ប្រជាជនវៀតណាមទាំងនោះស្ទើរតែទាំងអស់ គឺមិនមានសញ្ជាតិទេ។ មានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។ …

Michele Penna
http://www.asiasentinel.com/society/cambodia-stateless-vietnamese/