កម្លាំង​ពលកម្ម​នៅ​កម្ពុជា​ត្រូវការ​ជំនួយ

កម្ចី​ថ្មីៗ​ចំនួន​ ៦០​ លាន​ដុល្លារ​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ (ADB)​ សម្រាប់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ដើម្បី​បង្កើន​ជំនាញ​ និង​ភាព​ប្រកួតប្រជែង​នៃ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ ដែល​កំពុង​កើនឡើង​ ខណៈ​ពេល​ដែល​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​ឆ្លងកាត់​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដ៏​សំខាន់​មួយ​។​ យោង​តាម​ធនាគារពិភពលោក​ សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​កើន​ឡើងជា​មធ្យម​ ៧,៧​ ភាគរយ​នៅ​ចន្លោះ​ឆ្នាំ​១៩៩៥​ និង​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ ដោយសារ​តែ​ការ​នាំ​ចេញ​សម្លៀក​បំពាក់​ និង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្លាយទៅជា​ប្រទេស​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រទេស​ដែល​មាន​សេដ្ឋកិច្ច​លូតលាស់​លឿន​បំផុត​ក្នុង​ពិភពលោក​។​ …​

Jason Thomas
https://theaseanpost.com/article/cambodias-workforce-needs-help