យុទ្ធនាការមិនយល់ស្របជាមួយកិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លី

កម្មករជិត ១.០០០ នាក់មកពីសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ បានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការមួយដើម្បីទាមទារឱ្យមានអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចសន្យារយៈពេលខ្លីដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ចំពោះកម្មករកាត់ដេរភាគច្រើន។ …

សែន ដេវិដ
http://www.khmertimeskh.com/5085121/campaign-decries-short-contracts/