រាជធានីភ្នំពេញត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបើកឡើងវិញពេញលេញនូវសេដ្ឋកិច្ចសង្គមជាមួយការបង្ហាញកាតវ៉ាក់សាំងនៅកន្លែងសាធារណៈ

លោកឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់ក្នុងរាជធានីអនុវត្តវិធានការណ៍តឹងរឹងនៅតាមសាលារៀនផ្សារនិងអាជីវកម្មនានាដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -១៩ មុនពេលការរំពឹងទុកបើកដំណើរការឡើងវិញគ្រប់វិស័យ។ … 

មុំ គន្ធា
https://www.phnompenhpost.com/national/capital-heading-full-reopening-jab-card-rules-public-places