ភូមិនៅជួរភ្នំក្រវាញចូលរួមជាមួយ REDD+

អង្គការអភិរក្សអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាបាននិយាយថា ភូមិគោលដៅចំនួន ២៣ ក្នុងចំណោមភូមិចំនួន ២៤ ក្នុងខេត្តចំនួនបីនៃជួរភ្នំក្រវាញ បានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងគម្រោង REDD+។​ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://www.phnompenhpost.com/national/cardamom-mountain-villages-join-redd