ដំឡូងមីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីជំងឺបណ្តាលមកពី mealybug

 របាយការណ៍មួយព្រមានថា បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងសាកលភាវូបនីយកម្ម គឺកំពុងតែបញ្ឆេះឱ្យមានការផ្ទុះនូវសត្វល្អិត និងជំងឺដែលធ្វើញាំញីដល់ដំណាំដំឡូងមីនៅបណ្តាប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដែលនឹងគំរាមកំហែងដល់ឧស្សាហកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារ និងស្បៀងអាហារនៃមនុស្សរាប់លាននាក់ផងដែរ។ …

Sam Jones
http://www.theguardian.com/global-development/2016/apr/15/cassava-south-east-asia-under-threat-witches-broom-disease-climate-change