ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​បង្ហាញ​ឧបសគ្គ​ និង​បញ្ហា​ប្រឈម​ការ​ធ្វើ​ធុរកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា

ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន​បរទេស​ធំៗ​ប្រមាណ​ជាង ​១០​រូប ដែល​មាន​ក្រុមហ៊ុន​ប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ បាន​លើក​ឡើង​សារ​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត​ពី​ឧបសគ្គ ​និង​បញ្ហា​ប្រឈម​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ធុរកិច្ច​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដែល​ភាគ​ច្រើន​បំផុត​គឺ​ពាក់ព័ន្ធ​ទៅ​នឹង​បញ្ហា​តម្លៃ​អគ្គិសនី​និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកង្វះ​ខាត​កម្មករ​ជំនាញកង្វះ​ខាត​តម្លាភាពកង្វះ​ខាត​ប្រភព​និង​វត្ថុធាតុដើម​នៅ​មាន​កម្រិត​ក្នុង​ស្រុក​ដើម្បី​ផ្គត់ផ្គង់​សង្វាក់​ផលិតកម្ម​ផលិត ដែល​រដ្ឋាភិបាល​គួរតែ​ស្វែង​រក​ដំណោះស្រាយ​ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ។​ …

សុខ ចាន់
http://bit.ly/2gXn1or