ជំនួយ​មនុស្សធម៌​ជួយ​មនុស្ស​រាប់​ពាន់​នាក់​នៅ​កម្ពុជា​

កម្មវិធី​អប់រំ​មួយ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ គាំទ្រ​មូលនិធិ​ដោយ​ជំនួយ​មនុស្សធម៌​ តៃវ៉ាន​ បាន​ផ្តល់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ប្រជាជន​កម្ពុជា​ ជិត​ ១០,០០០​នាក់​ នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​ ៥​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ ដែល​អាច​ប្រៀបធៀប​នឹង​បេសកកម្ម​កសិកម្ម ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​តៃវ៉ាន់​ ដើម្បី​ជួយ​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ការទូត​ នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ទសវត្សរ៍​ទី​១៩៦០​ ដែរ​។​…

​លោក​ ស៊ូ​ បាន​និយាយ​ថា​ កម្មវិធី​អប់រំ​នេះ​ បាន​ផ្តល់​ឱ្យ​សិស្ស​នូវ​ថ្នាក់​ភាសា​ចិន​ នៅ​ក្នុង​តំបន់​មួយ​ចំនួន​ ដើម្បី​ជួយ​មនុស្ស​វ័យក្មេង​ស្វែងរក​ការងារ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ ឬ​ជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុន​តៃ​វ៉ា​ន់។​…​

Chen Ping-hung
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2015/12/01/2003633762