ចិន​បដិសេធ​ការ​ដាក់​លក្ខខណ្ឌ​តាម​រយៈ​ជំនួយ​មក​កាន់​ប្រទេស​កម្ពុជា​

ប្រទេសចិនបានិយាយថាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយបញ្ហានយោបាយណាមួយនោះទេ ដែលនេះរួមបញ្ចូលទាំងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងរវាងប្រទេសចិនជាមួយបណ្តាប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផងដែរ។ …

The Seattle Times staffs
http://www.seattletimes.com/nation-world/china-denies-political-conditions-on-aid-to-cambodia/