​ប្រទេស​ចិន​បរិច្ចាគ​សំភា​រះ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​រាតត្បាត​ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​

​កាលពី​ម្សិលមិញ​ សាលាក្រុង​បាន​ទទួល​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​ថ្នាំ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​រាតត្បាត​ពី​ប្រទេស​ចិន​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​វីរុស​នេះ​។​ …

ស្រី គំនិត
https://www.khmertimeskh.com/50715584/china-donates-anti-epidemic-supplies-to-kingdom/