ចិន​ផ្តល់​ឧបករណ៍​ធ្វើតេស្តកូវីដ-១៩ដល់​ក្រសួងការពារជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិចិន បានផ្តល់ឧបករណ៍ពេទ្យដល់សមភាគីកម្ពុជា ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើតេស្តសំណាកមេរោគកូវីដ-១៩។ … 

មុំ គន្ធា
https://www.phnompenhpost.com/national/china-gives-covid-19-testing-equipment-defence-ministry