ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​កើន​ឡើង​ជាង ១៧ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៧

ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​របស់​កម្ពុជា​បាន​កើន​ឡើង​ជាង ១៧ ​ភាគរយ​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​ ២០១៦ ដោយ​សារ​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ចេញ​ព្យាយាម​បំពេញ​តាម​ការ​បញ្ជា​ទិញ​ស្ថិត​ក្រោម​កូតា​នាំ​ចូល​អង្ករ​របស់​ប្រទេស​ចិន ខណៈ​ទីផ្សារ​អឺរ៉ុប​នៅ​តែ​មាន​ស្ថិរភាព​។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2qejKGs