​ការ​ព្រួយបារម្ភ​អំពី​ការ​ផ្តល់​មូលនិធិ​ពី​មេរោគ​អេ​ដស៍​របស់​កម្ពុជា​

ក្រុម​អង្គការ​សង្គម​ស៊ី​វិល​អនាមិក​ អ្នក​ផ្ទុកមេរោគ​អេ​ដស៍​ និង​អ្នក​ដទៃ​ទៀត​បាន​លើក​ឡើង​ពី​ការ​ព្រួយបារម្ភ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទាក់ទង​នឹង​ការ​ផ្តល់​ថវិកា​ពី​មូលនិធិ​សកល​ដែល​ជា​ម្ចាស់​ជំនួយ​ធំ​បំផុត​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺអេដស៍​ របេង​ និង​គ្រុនចាញ់​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​ ក៏​ដូច​ជា​ដំណើរការ​បែងចែក​ទុក​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​សេវាកម្ម​ក្នុង​រយៈពេល​បី​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​  នេះ​បើ​យោង​តាម​សារ​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ដែល​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​ទទួល​បាន​។​ …​

Yesenia Amaro
http://www.phnompenhpost.com/national/concerns-over-cambodias-hiv-funding