ការសាងសង់កំពង់ផែទេសចរណ៍អន្តរជាតិបានចាប់ផ្តើម

កម្ពុជា​បាន​បញ្ចប់​គម្រោង​ស្ថាបត្យកម្ម​ និង​ការ​រចនា​សម្រាប់​កំពង់​ផែ​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិ​ដំបូង​បង្អស់​ ហើយ​បាន​បន្ត​លើការ​ប៉ាន់​ប្រមាណ​តម្លៃ​ និង​ការ​សាងសង់​ ដោយ​មាន​ជំនួយ​ប្រាក់​កម្ចី​ពី​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ (ADB)​។​ …​

Mom Chandara Soleil
http://www.akp.gov.kh/?p=106465