ទិញ​សេវា​ធានា​រ៉ាប់រង​កម្ចី​ខា្នត​តូច ​កំពុង​កើនឡើង

អ្នកទទួលកម្ចីខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនឡើងបាននិងកំពុងប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងលើកម្ចីនៅពេលពួកគេខ្ចីប្រាក់ពីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីការពារភាពងាយរងគ្រោះណាមួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការសងត្រឡប់មកវិញ។ នេះបើតាមអ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/29NUnnq