រាជធានីដែលមានមនុស្សច្រើនតានតាប់ “ចាំបាច់ត្រូវការទីក្រុងរណបជាច្រើនទៀត”

សមាគម​ន៍​សំណង់​នៅ​កម្ពុជា​ កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​ជំរុញ​ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​រៀប​គម្រោង​ ​និង​អភិវឌ្ឍ​ទីក្រុង​រណប​បន្ថែម​ទៀត​ដោយសារ​ចំនួន​ប្រជាជន​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​កើនឡើង​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស​ រួម​ទាំង​ការ​ផ្តល់​សេវា​ និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ផង​ដែរ​។​ …​

ស៊ុំ ម៉ាណែត