ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​ បំបែក​កំណត់​ត្រា​តម្លៃ​ជួញដូរ​ខ្ពស់​មួយទៀត​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២

​ផ្សា​រមូល​ប​ត្រ​កម្ពុជា​បាន​បំបែក​កំណត់​ត្រា​តម្លៃ​ជួញដូរ​ដ៏​ខ្ពស់​មួយទៀត​សម្រាប់​រយៈពេល​ពីរ​ឆ្នាំ​ជាប់​គ្នា​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០២២​ ខណៈ​ដែល​ខ្លួន​បាន​ទទួល​ការ​ចុះបញ្ជី​ចំនួន​៧​ ដែល​កើនឡើង​ ២.៥​ដង​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០២១​។​ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3WiTAfB