ស្រ្តី​ ​១០០ ​ស្លាប់​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០១៥ ​អំឡុង​ពេល​ពរពោះ​និង​ ​ឆ្លង​ទន្លេ

គណៈ​កម្មាការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​មរណភាព​មាតា​ថ្នាក់​ជាតិ​នៃ​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​បាន​បង្ហាញ​ថា ​ស្រ្តី​ចំនួន ​១០០ ​បាន​ស្លាប់​ក្នុង​ឆ្នាំ ​២០១៥ ​អំឡុង​ពេល​ពរពោះ​និង​ ​ឆ្លង​ទន្លេ ​តម្រូវ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​បន្ត​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ពី​បញ្ហា​នេះ​ដើម្បី​ធានា​ពី​សុវត្ថិភាព​មាតា​និង​ទារក។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/1QQB88F