តម្រូវការសម្រាប់អចលនទ្រព្យសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មនៅតែខ្ពស់

ខណៈដែលនៅភ្នំពេញនៅតែបន្តតម្រូវការអាគារពាណិជ្ជកម្ម ទោះជាយ៉ាងណាអត្រាស្នាក់នៅបានចុះបន្តិចម្តងៗសម្រាប់វិស័យលំនៅដ្ឋាន នេះបើយោងតាមក្រុមប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម និងលំនៅឋាន Knight Frank។ ….

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/news/28403/demand-for-commercial-property-still-high/