ជំងឺគ្រុនឈាម​និង​ការ​លុបបំបាត់​ជំងឺគ្រុនចាញ់​កំពុង​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់​

ក្រសួង​បរិស្ថាន​បាន​ប្តេជ្ញា​ថា នឹង​ចូលរួម​លុបបំបាត់​ជំងឺគ្រុនចាញ់​ និង​ជំងឺឆ្លង​ផ្សេងទៀត​ចេញពី​សហគមន៍​តំបន់​ការពារ​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ដែនជម្រក​សត្វព្រៃ​ព្រៃឡង់​ឱ្យ​អស់​នៅ​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០២៥ ដើម្បី​ឱ្យ​ស្រប​ទៅ​នឹង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជាតិ លុបបំបាត់​ជំងឺ​គ្រុនចាញ់​នៅ​កម្ពុជា​ពី​ឆ្នាំ ២០១១ ​ដល់​ ២០២៥​។ …

រី សុចាន់
https://bit.ly/2XTx7cs