អ្នកជំនាញ​៖​ ដំណើរការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ត្រូវ​មានការ​អភិវឌ្ឍ​បន្ថែម​ទៀត​

​សកម្មភាព​ក្នុង​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​បាន​កើត​មាន​ឡើងជា​យូរណាស់​មក​ហើយ​ចាប់តាំងពី​ការ​ចាប់ផ្តើម​ដំបូង​ដែល​មាន​ដូច​ជា​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​នៅ​ក្នុង​កាសែត​ក្នុងស្រុក​ជាដើម​។​ យោង​តាម​ក្រុមហ៊ុន​ Next​ Venture​ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​បច្ចេកវិទ្យា​នឹង​បន្ត​មាន​ឥទ្ធិពល​ធំ​បំផុត​លើ​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​។​ …

Tom Starkey
https://bit.ly/3oMiwLI