ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​សម្រាប់​ការផលិត​ និង​ការប្រើ​ប្រាស់​ធ្យូង​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​​​ដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​

ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​ប្រកបដោយ​ភាព​ច្នៃប្រឌិត​មួយ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោលដៅ​គាំទ្រ​ដល់​រដ្ឋាភិបាល​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ការផលិត​ និង​ការប្រើ​ប្រាស់​ធ្យូង​ប្រកបដោយ​និរន្តរភាព​។ ពិធី​សម្ពោធ​ប្រព័ន្ធ​ឌី​ជី​ថន​នេះ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើឡើង​ដោយ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​សហប្រជាជាតិ​ (UNDP​) សហការ​ជាមួយ​អង្គការ​ Geres​ អង្គការ​ RECOFTC​ និង​ក្រុមហ៊ុន​ Okoone​ ដែល​ជាទី​ភ្នាក់ងារ​ប្រព័ន្ធ​ឌីជីថល​ផ្តល់​នូវ​សេវា​ទូរស័ព្ទចល័ត​ គេហទំព័រ​ និង​អភិវឌ្ឍន៍​បច្ចេកវិទ្យា​ cloud​។ …

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50666506/digital-platform-for-sustainable-charcoal-production-in-the-works/