រដ្ឋាភិបាល​ដាក់ចេញ​ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ថ្មី​ ចាប់​យក​ឌីជីថល​សម្រាប់​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច

រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ទើបបាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម​ឌីជីថល​កម្ពុជា ២០២១-២០៣៥ ដើម្បី​កសាង​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​ឱ្យ​ក្លាយ​ជា​ចន្ទល់​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ថ្មី បន្ទាប់ពី​វិស័យ​ឌីជីថល​បាន​ក្លាយជា​វិស័យ​ស្នូល​ក្នុងពេល​វិបត្តិ​ជំងឺឆ្លង​រាតត្បាត​កូវីដ​ ១៩​។ …

ធូ វិរៈ
https://www.postkhmer.com/business/2021-06-08-1519-217885.html