កំណើនថាមពលក្នុងស្រុកនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូល

ការ​ផលិត​អគ្គិសនី​ក្នុងស្រុក​របស់​កម្ពុជា​បាន​កើនឡើង​គួរ​ឱ្យ​កត់សម្គាល់​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៥​ ដែល​វា​នឹង​ជួយ​កម្ពុជា​កាត់​បន្ថយ​ការ​ពឹងផ្អែក​លើ​ថាមពល​នាំ​ចូល​ និយ័ត​ករ​អគ្គិសនី​ជាតិ​បាន​លើក​ឡើង​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ថ្មី​ដែល​ទើបតែ​ចេញផ្សាយ​។​ …​

Matthieu de Gaudemar
http://www.phnompenhpost.com/business/domestic-energy-boost-reduces-reliance-imports