កម្មករ​ធ្វើ​ការ​តាម​ផ្ទះ​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​សិទ្ធិ​ការពារ​ការងារ

ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ បណ្តាញ​កម្មករ​ធ្វើ​ការ​តាម​ផ្ទះ​និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​បាន​ពិគ្រោះ​ពិភាក្សា​គ្នា​ដើម្បី​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ឈាន​ទៅ​ដល់​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​នៃ​អនុ​សញ្ញា ១៨៩ ស្តី​ពី​ការងារ​នៅ​តាម​ផ្ទះ​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​សិទ្ធិ​ការពារ​ចំពោះ​មុខ​ច្បាប់​ដូច​ការងារ​ដទៃ។ …

សែន ដាវីត
http://bit.ly/1BBVsE2