កម្ពុជា​ធ្វើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​អ្នក​ផឹក​ស្រា​កំណត់​ចាប់​ពី​អាយុ ២១​ឆ្នាំ​​​​​ឡើង

សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់ ស្តីពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​លើ​ការ​ផឹក​គ្រឿង​ស្រវឹង​នៅ​កម្ពុជា​នឹង​កំណត់​អាយុ​ផឹក​គ្រឿង​ស្រវឹង​ចាប់​ពី​អាយុ ២១ ឆ្នាំ​ឡើង​ទៅ។ នេះ​បើ​សិន​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ​ត្រូវ​បាន​អនុម័ត។

បើ​យោង​តាម​មន្រ្តី​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​រៀបចំ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​នេះ ហើយ​ដែល​អ្នក​ចូល​រួម​ពិភាក្សា​ជាច្រើន​ចាត់​ទុក​ថា ជា​ឧបករណ៍​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ផឹក​គ្រឿង​ស្រវឹង​របស់​យុវជន​យ៉ាង​ធ្ងន់​ធ្ងរ​និង​ការ​បើក​បរ​ក្នុង​ពេល​មាន​អាការ​ស្រវឹង។ …

Joe Freeman
http://bit.ly/1xjKUIV