ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍

កាលពីថ្ងៃសុក្រ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយ ដែលនឹងមានសក្តានុពលទូលំទូលាយ ក្នុងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជា។ ច្បាប់នេះ ត្រូវបានក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស ដាស់តឿនថាអានមានប្រសិទ្ធិភាពធ្វើជាតូបនីយកម្មអ្នកផ្តល់សេវាឯកជន។ …

គុច ណារ៉េន
https://www.cambodiadaily.com/news/draft-telecoms-law-approved-by-council-of-ministers-97072/