កម្ពុជា ​នឹង​ចំណេញ​ធំ​ បើ​ចូល​ក្នុង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង ITA

ប្រទេស​កម្ពុជា​អាច​នឹង​បន្ថែម​ទឹក​ប្រាក់ ​៣២០ ​លាន​ដុល្លារ​ទៀត​ដល់​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​រយៈពេល ​១០ ​ឆ្នាំ​ក្រោយ បើ​ប្រទេស​នេះ​ទម្លាក់​ចោល​ពន្ធ​នាំ​ចូល​លើ​ឧបករណ៍​ព័ត៌មានវិទ្យា និង​ទូរគមនាគមន៍ (ICT)​ ខណៈ​ដែល​វា​នឹង​បង្កើន​កំណើន​ចំណូល​ពន្ធ​ ២៤ ​លាន​ដុល្លារ ប្រសិន​បើ​កម្ពុជា​ ទទួល​យក​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ព័ត៌មាន​វិទ្យា ​(ITA) ​របស់​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក (WTO)​។ …

Kali Kotoski
http://bit.ly/2rOp00e