ក្រសួង​អប់រំ​ទុក​រយៈពេល​៣០​ថ្ងៃ​ឲ្យ​តវ៉ា​លទ្ធផល​ប្រឡង​ថ្នាក់​ជាតិ​

​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន​ និង​កីឡា​ បាន​ប្រកាស​ថា​ ក្រុម​គ្រួសារ​ អ្នកចូលរួម​ការ​ប្រឡង​ និង​បុគ្គល​ពាក់ព័ន្ធ​ដទៃ​ទៀត​ អាច​តវ៉ា​នឹង​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ប្រឡង​វិទ្យា​ល័យ​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​ នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​ ៣០​ថ្ងៃ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald​
http://thecambodiaherald.com/cambodia/education-ministry-gives-30-day-for-challenging-national-exam-result-8951