ចំនួន​​​អ្នក​​​បោះ​​​ឆ្នោតជាង​​​ពាក់​​​កណ្តាល​​​​​​​ដែលត្រូវ​បាន​ស្ទាប​​​ស្ទង់​មតិ​ មិនទាន់​​​​​​ដឹង​​​​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត

ខណៈពេលនៅសល់ត្រឹមតែពីរខែទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានោះ អ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសជាងពាក់កណ្តាលនៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់មតិថ្មីមួយមិនដឹងថាថ្ងៃណា គឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះឡើយ។ …

បែន​ សុខហ៊ាន និង​​​​​​ Hannah Hawkins
http://www.cambodiadailykhmer.com/37084