ការធានានិរន្តរភាពក្នុងគម្រោងសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

និរន្តរភាពរបស់គម្រោងមួយជាការធានាឱ្យបាននូវ គោលដៅ កម្មវិធីនិងអត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោងនោះ ត្រូវបានបន្តបើទោះបីជាគម្រោងនោះបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការក៏ដោយ។ និរន្តរភាពគឺជាចំណុចស្នូលសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ ហើយវាមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់គម្រោងសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អាស្រ័យលើមូលហេតុសំខាន់ពីរយ៉ាង។ …

Heng Pheakdey
http://www.khmertimeskh.com/news/14513/ensuring-sustainability-in-climate-change-adaptation-projects/