ក្រសួង​ឲ្យ​លោកស្រី ឡាក់ សុភាព បំពេញ​បែបបទ​នៅ​សល់

ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​បាន​ណែនាំ​ឲ្យ​អតីត​មន្ត្រី​ជាន់ខ្ពស់​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​លោកស្រី ឡាក់ សុភាព បច្ចុប្បន្ន​ជា​តំណាង​ស្ថាបនិក​គណបក្ស​ខ្មែរ​សាមគ្គី (គ ខ ស) បំពេញ​នូវ​បែបបទ និង​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​នៅ​សេសសល់​តាម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​បង្កើត​គណបក្ស​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សុពលភាព​ផ្លូវ​ច្បាប់។ …

តាំង វីដា
http://bit.ly/1grIReM