គ្រួសាររងផលប៉ះពាល់​ដាក់​បណ្តឹង​ថ្មី​ក្រោមគម្រោង​ផ្លូវដែក​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​សុី

គ្រួសារ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជម្លៀស​ដោយ​គម្រោង​ផ្លូវដែក​គាំទ្ រ​ដោយ​ធនា គារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​សុី បាន​ដាក់​បណ្តឹង​ថ្មី​មួយ​ទៅ​ក្រុមការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​សុី​។​

​នៅ​ស​ប្តា​ហ៍​នេះ​ មនុស្ស​ចំនួន​ ២២​នាក់​ បាន​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​មានការ​សុើប​អង្កេត​ថ្មី​មួយ​ធ្វើ​ឡើងដោយ​ក្រុមការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​វាយតម្លៃ​ របស់​ធនា គារ​អភិវឌ្ឍន៍​អា​សុី។​…​

សុខ ខេមរា
http://www.voacambodia.com/content/families-file-new-complaint-under-adb-railway-project/2966131.html