អង្គការ​ស្បៀងអាហារ​និង​កសិកម្ម​ផលិត​ការ​ណែនាំ​ថ្មី​សម្រាប់​​តាមដាន​កុមារធ្វើ​ការ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​

អង្គការ​ស្បៀងអាហារ​និង​កសិកម្ម​ បាន​ប្រកាស​ពី​ការ​ណែនាំ​ថ្មី​ ប្រើ​សម្រាប់​វាយតម្លៃ​ពលកម្ម​កុមារ​ក្នុង​វិស័យ​កសិកម្ម​ និង​ផល​ប៉ះពាល់​ ដែល​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្សេងៗ​អាច​មាន​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន The Cambodia Herald​
http://bit.ly/1LeZU0y