លំហូរ FDI ក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​រក្សា​ភាពរឹងមាំ​ជាងគេ

តម្លៃ​ការវិនិយោគ​ផ្ទាល់​បរទេស (FDI) ចូលមក​ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ធ្លាក់ចុះ​តិចតួច​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០២០ ដែល​បាន​បណ្ដាល​មកពី​ភាពមិន​ច្បាស់លាស់​ជុំវិញ​ការវិវត្ត​នៃ​ការរីករាលដាល​ជំងឺ​កូវីដ​ ១៩ ប៉ុន្តែ​ក្នុងនោះ​ការវិនិយោគ​លើ​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅតែ​រឹងមាំ​។ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://www.postkhmer.com/business/2021-06-03-1117-217664.html