រោងចក្រ​ផលិត​ជី​គីមី​គ្រោង​សាង​សង់​ដើម្បី​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ការ​នាំ​ចូល

រោងចក្រ​ជី​គីមី​ដែល​មាន​សមត្ថភាព​ផលិត​ក្នុង​បរិមាណ​ខ្ពស់គ្រោង​នឹង​សាងសង់​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុដើម្បី​បំពេញ​តម្រូវ​ការ​ជីគីមី​ក្នុង​ស្រុកខណៈ​ដែល​មាន​តម្រូវការ​ជីគីមី​សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ក្នុង​វិស័យ​កសិករ​នៅ​កម្ពុជា កំពុង​កើនឡើង។ …

ជា វណ្ណៈ
http://bit.ly/24z0lKi