​ធនាគារជាតិ​ ប្រកាស​ចេញ​ទ្រនាប់​សន្ទនីយ​ភាព​ដើមទុន​

​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ (NBC)​ កាលពី​ថ្ងៃ​អង្គារ​ បាន​ចេញ​ទ្រនាប់​សន្ទនីយ​ភាព​ដើមទុន​ សម្រាប់​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ ដើម្បី​ធានា​ចរាចរណ៍​សន្ទនីយ​ភាព​ក្នុង​សេដ្ឋកិច្ច​ ពិសេស​ដើម្បី​ផ្ដល់​ឱកាស​កាន់តែ​ច្រើន​សម្រាប់​ការ​ផ្ដល់​កម្ចី​ និង​ទុនបម្រុង​ចំ​ពេល​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​កូ​វី​ដ​ ១៩​។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://bit.ly/2xLew9j