​រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​នឹង​ដាក់​ចេញ​នូវ​ច្បាប់​វិនិយោគ​ថ្មី​ ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០២១​ នេះ​

​វិស័យ​ឯកជន​មាន​សុទិដ្ឋិនិយម​ចំពោះ​ការ​ដាក់​ចេញ​ច្បាប់​វិនិយោគ​ថ្មី​ ដែល​នឹង​ក្លាយជា​កម្លាំង​ច​លករ​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ពិពិធ​កម្មវិស័យ​ឧស្សាហកម្ម​ និង​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​កម្ពុជា​ក៏​ដូច​ជា​ការ​ឆ្លើយ​តប​នឹង​បរិបទ​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​តំបន់​ និង​ពិភពលោក​។​ ​ច្បាប់​វិនិយោគ​ថ្មី​ដែល​មាន​ ១១​ ជំពូក​ និង​ ៣៩​ មាត្រា​ត្រូវ​បាន​ពិភាក្សា​ក្នុង​ចំណោម​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​សំខាន់ៗ​ពី​វិស័យ​ឯកជន​ និង​ក្រសួង​របស់​រដ្ឋាភិបាល​ ដើម្បី​ទទួល​ធាតុ​ចូល​បន្ថែម​ទៀត​មុន​ពេល​ច្បាប់​នេះ​ត្រូវ​ដាក់​ចេញ​ជា​ផ្លូវការ​ដែល​រំពឹង​ថា​នឹង​ចេញ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ​។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://bit.ly/3or9F2J