តំណាងរាស្ត្រ​និយាយ​ថាទស្សនកិច្ច​របស់​ស្ត្រី​ទី​១​អាច​ជម្រុញ​ឲ្យ​មានការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ឥរិយាបថ​

ទស្សនកិច្ច​របស់​ស្ត្រី​ទី​១​ មី​ស្ហ៊ែ​ល​ អូ​បា​ម៉ា​ មក​ប្រទេស​កម្ពុជា​ នឹង​ក្លាយជា​ឱកាស​ សម្រាប់​ស​ធារ​ណ​ជន​ទូទៅ​ និង​មន្ត្រីរាជការ​ ពិចារណា​ឥរិយាបថ​របស់​ពួក​គេ​សារ​ជា​ថ្មី​ ចំពោះ​ការ​អប់រំ​របស់​ស្ត្រី​។​…

ម៉ែន គឹមសេង
http://bit.ly/1Lh2u7h