កង្វះត្រីបង្កើតការប្រកួតប្រជែងរវាងជនជាតិដើមភាគតិច

ទូកនេសាទរបស់ពួកគេបានចាប់ផ្តើមបាត់វត្តមានពីច្រាំងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គនៅជិតរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីរបីខែមុនមកម្ល៉េះ នេះបើយោងតាម ក្រុមគ្រួសារនេសាទចាម នៅតែរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ។នៅចុងសប្តាហ៍ពំុមាននរណាម្នាក់នៅឡើយ អ្នកនេសាទចាមបានប្រាប់ ខ្មែរថែមស៍យ៉ាងដូច្នេះ។ …

Chea Takihiro and Igor Kossov
http://www.khmertimeskh.com/news/14223/fish-shortage-stirs-ethnic-rivalry/