ឡានចូលទឹកអាចនឹងជ្រាបចូលទីផ្សារកម្ពុជា

បន្ទាប់ពីទឹកជំនន់ក្នុងខែឧសភា​ដែលបណ្តាលឱ្យឡានជាច្រើនគ្រឿងក្នុងរដ្ឋ​ Texas នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រាំទឹក​ អ្នកជំនាញឧស្សាហកម្មអូតូ បានព្រមានថាចក្រយានដែលចូលទឹកមកពីប្រទេសអាមេរិកទាំងនេះ អាចនឹងចាប់ផ្តើមជ្រាបចូលក្នុងទីផ្សារ”កាប់សាច់” របស់ប្រទេសកម្ពុជា​និងបំលែងខ្លួនក្នុងរូបរាងថ្មី។ …

Donald Lee and Igor Kossov
http://www.khmertimeskh.com/news/12979/flood-damaged-cars-could-inundate-market/