អ្នកជំនាញព្រមានពីបញ្ហានានានៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរ

ការនាំចេញផលិតផលសម្លៀកបំពាក់ និងស្សែកជើងរបស់កម្ពុជាត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងក្នុងអត្រាទាបជាមួយនឹងកំណើនតែ ៥ ភាគរយប៉ុណ្ណោះនៅឆ្នាំនេះ បើប្រៀបធៀបនឹងកំណើន ៧ ភាគរយកាលពីឆ្នាំទៅ ខណៈអ្នកក្នុងឧស្សាហកម្មនេះព្រមានពីការបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែង។ …

ហ៊ គីមសាយ
http://www.phnompenhpost.com/business/garment-exports-slow