អាល្លឺម៉ុងត្រូវបានជម្រុញក្នុងការជួយគាំទ្រដល់វិស័យកសិកម្ម

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី សុខ អាន កាលពីម្សិលមិញ បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ ដើម្បីបន្តគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជា និងដើម្បីជម្រុញពាណិជ្ជកម្មទ្វេរភាគី និងវិស័យទេសចរណ៍រវាងកម្ពុជា និងអាល្លឺម៉ង។ …

ម៉ៃ គុណមករា
http://www.khmertimeskh.com/news/27362/germany-urged-to-support-agriculture/