តម្រូវការនៃការនាំចេញផ្លែចេករបស់កម្ពុជា ត្រូវបានកត់សម្គាល់ថា បានជិត ៣៥០.០០០ តោនក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូង

ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូង នៃឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាបាននាំចេញចេកស្រស់ចំនួន ៣៤៣.៨១២ តោនកើនឡើង ៤៦ ភាគរយ បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០ ។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3n35V84