រដ្ឋាភិបាល​អនុម័ត​កិច្ច​ព្រមព្រៀង​បញ្ជូន​អ្នក​បម្រើ​តាម​ផ្ទះ​ទៅ​ម៉ាឡេស៊ី

មន្ត្រី​ក្រសួង​ការងារ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​វិជ្ជាជីវៈ​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ អង្គារ​ថា ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​យល់​ព្រម​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​កិច្ច​ ព្រមព្រៀង ដែល​នឹង​លែង​ដាក់​បម្រាម​លើ​ការ​បញ្ជូន​ស្ត្រី​អ្នក​បម្រើ​ទៅ​ប្រទេស​ ម៉ាឡេស៊ី ដែល​បាន​ដាក់​៤​ឆ្នាំ​មុន​នេះ ក្នុង​ពេល​មាន​សេចក្តី​រាយការណ៍​ច្រើន​អំពី​ការ​រំលោភ​បំពាន ហើយ​កំពុង​រង់ចាំ​ការ​សម្រេច​យល់​ព្រម​ពី​រដ្ឋាភិបាល​ម៉ាឡេស៊ី។ …

Simon Henderson
tt://www.cambodiadaily.com/news/villagers-police-face-off-in-dispute-over-road-expansion-79974/