រដ្ឋាភិបាលចំណាយ ៣០លានដុល្លារអាមេរិក លើរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជារៀងរាល់ឆ្នាំ

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​ចំណាយ​ប្រហែល​ ៣០​លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​ លើ​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ ដើម្បី​ធានា​នូវ​ការ​ផ្តល់​សេវា​ដែល​មានគុណ​ភាព ​ជា​ពិសេស​ចំពោះ​បញ្ហា​អាទិភាព​។​ …​

លឹម ណារី
http://www.akp.gov.kh/?p=106910