កម្ពុជា​ត្រូវការ​ប្រាក់​ $៦០០ លាន​បន្សាំ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ

ការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​បាន​បង្ហាញ​ថា​កម្ពុជា​ត្រូវការ​ថវិកា​ជាង ៦០០ ​លាន​ដុល្លារ​ទៀត​ពី​ពេល​នេះ​រហូត​ដល់​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ សម្រាប់​អនុវត្ត​គម្រោង​បន្សាំ​ទៅ​នឹង​បម្រែបម្រួល​អាកាសធាតុ​នៅ​កម្ពុជា​ខណៈ​ដែល​ប្រទេស​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ជា​ប្រទេស​ងាយ​រងគ្រោះ​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ជាង​គេ​បើ​ធៀប​នឹង​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​។ …

ទូច សុខា
http://bit.ly/2fnjs6S