​រដ្ឋាភិបាល​អនុញ្ញាត​អោយ​ក្រុមហ៊ុន​បួន​រុករក​រ៉ែ​

​ក្រសួង​រ៉ែ​និង​ថាមពល​បាន​ប្រកាស​ផ្តល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អោយ​ក្រុមហ៊ុន​បួន​ផ្សេង​គ្នា​ក្នុង​ការ​រុករក​ធនធាន​រ៉ែ​ដែល​មាន​សក្តានុពល​នៅ​ក្នុង​ខេត្តក្រចេះ​ កំពង់ធំ​ មណ្ឌលគិរី​ និង​កំពត …

Post Staff
http://www.phnompenhpost.com/business/government-oks-four-firms-local-mineral-mining