គ.ជ.អ.ប បង្ហាញ​ពី​វឌ្ឍនភាព​ឆ្នាំ​នេះ​ និង​សកម្មភាព​បន្ដ​នៅ​ក្រោយ

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​សម្រាប់​​ការអភិវឌ្ឍន៍​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​​នៅ​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ​ (​គ.ជ.អ.ប​) ​កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​បង្ហាញ​ពី​វឌ្ឍនភាព និង​ការរៀបចំ​ផែនការ​សកម្មភាព​ និង​ថវិកា​សម្រាប់​ការបន្ដ​សកម្មភាព​របស់​ខ្លួន​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩ ខាង​មុខ​។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2EQkRC7