រដ្ឋាភិបាលបដិសេធពីពាក្យបណ្តឹងរំលោភបំពានពលករនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

ក្រសួងការបរទេស កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធពីការអះអាងរបស់ស្ត្រីពីរនាក់ដែលនិយាយថាអ្នកជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានទទួលរងទារុណកម្មវាយដំដោយអ្នកយាមកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយរួមទាំងជនជាតិកម្ពុជាផងដែរ។ …

គង់ សុធា និង Zsombor Peter
https://www.cambodiadaily.com/second2/government-refutes-claims-abuse-malaysia-116786/